Het bestuur van v.v. Boemerang nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering wordt gehouden op:
Maandag 13 november om 20.00 uur in café De Klok te Eibergen.
Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring verslag Algemene Leden Vergadering d.d 31 oktober 2016
4. Diverse jaarverslagen.
5. Financieel jaarverslag.
6. Verslag kascommissie en decharge aan het Algemeen Bestuur van v.v. Boemerang.
7. Verkiezing kascommissie.
8. Behandeling begroting en meerjaren begroting.
9. Vaststellen begroting 2017-2018 en meerjarenbegroting 2017-2020
10. Bestuursverkiezingen.
Het bestuur stelt voor Carolien Gierkink te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur
Tegenkandidaten kunnen, met inachtneming van het gestelde in de statuten, zich aanmelden tot een
half uur voor aanvang van de vergadering bij de penningmeester.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Nel Hillen als lid van het Algemeen Bestuur in de functie van secretaris
11. Jubilerende leden:

12. Rondvraag. Graag de vragen vooraf maar uiterlijk 8 november mailen naar Nel Hillen, secretaris secretaris@vvboemerang.nl, zodat deze (voorbereid) en direct beantwoord kunnen worden.
13. Sluiting.
De stukken voor deze vergadering worden per mail gestuurd. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
Uiteraard zijn ouders/ verzorgers en jeugdleden van harte welkom op deze vergadering.

Jaarverslag bestuurszaken 2016-2017.

Wat een heerlijk volleybal seizoen (2016-2017)hebben we achter de rug!
Er kon vele malen taart gegeten worden: CMV kids, een dames team en een jongensteam (Hadybo) die kampioen werden en dames 1 die stand hield in de 2e divisie!

Een technisch jeugdplan, geschreven/samengesteld door onze trainers en tijdens een ouderavond uitgelegd aan ouders, kwam tot stand en werd ten uitvoer gebracht voor onze CMV/jeugd en hoe leuk is het dan, als de uitvoering ook al direct resultaat laat zien.
Met dit technisch plan kunnen we de komende seizoenen dus met een gerust hart verder.
Ook is er in 2016 een start gemaakt met het introduceren van het smashvolleybal (smashen/timing en sprongkracht) voor de jeugd. Inmiddels( okt. 2017) is succesvol een smashvolleyclinic gegeven aan de 1e en 2e klassers van ’t Assink. En in febr. 2017 is er gestreden door kinderen van de groepen 5 t/m 8 voor de 1e plek tijdens het basisschool volleybaltoernooi.
Kortom vv Boemerang laat van zich horen bij de jeugd.
Een maand eerder in jan. 2017 was er het stratenvolleybaltoernooi met deelname van zowel een recreantenklasse als nu ook een wedstrijdklasse. Totale deelname van 18 teams.

Afgelopen jaar is er enorm veel energie gestoken om “het beachen” voor onze vereniging, maar daarnaast ook voor voetbal en tennis van de grond te krijgen. Er verscheen, nadat er uit de drie verenigingen een commissie was samengesteld, een lijvig rapport en er werd een power point presentatie gehouden, dit alles om financiële middelen “los te krijgen” van gemeente Berkelland en Europa (Leadergelden). Echter telken male moest er worden voldaan aan nieuwe voorwaarden, zodat uiteindelijk is besloten om de beachvelden op een andere manier te gaan realiseren. Dit seizoen zal naar verwachting duidelijk worden waar, hoe en met wie.

Het samenstellen van een volleybalteam voor verstandelijk beperkten (G team) is weer een heel andere discipline waar vv Boemerang zich op richt. In de mei maand hebben we hiervoor meerdere inloopavonden gehouden. Ook heeft kleine afvaardiging van Boemerang verschillende zorginstellingen aan gedaan om deze doelgroep hiervoor te enthousiasmeren. Er wordt op korte termijn opnieuw een inloopavond georganiseerd.
Verder is vv Boemerang samen met gymnastiekvereniging Odival een pilot gestart om voor de jeugd t/m 10 jaar lessen te verzorgen om zowel het motoriek als de balvaardigheid te bevorderen.

Vv Boemerang is een actieve vereniging die midden in de maatschappij staat zo blijkt uit bovenstaand jaaroverzicht.

Naast onze hoofd sponsoren Fysio Eibergen en Vermeulen Bandencentrum zijn we al onze (bord)sponsoren zeer dankbaar voor hun goede zorgen en financiële middelen.
En natuurlijk kunnen we niet zonder al onze vrijwilligers! Toch even de naam van Bert Dijkhuizen noemen (PR) want hoe fijn is het, dat we ons Dames 1 team (Fysio Boemerang) nu ook regelmatig terug vinden in de krant!
Samen de kar trekken, samen onze neuzen dezelfde kant op, want…..
Samen zijn we Boemerang!

Ter afsluiting kan ik het niet laten om nog twee namen te noemen en (nogmaals) te bedanken, want zowel Reinder Nummerdor (deed 5 maal mee aan de Olympische Spelen en was als beachvolleyballer drie maal Europees kampioen) als Judith Pietersen (dochter van onze voorzitter en nam deel aan de Olympische Spelen in Rio) vonden we bereid om een clinic te verzorgen,
hoe gaaf was dat!!!

Jaarverslag commissie wedstrijdtaken 2016 – 2017

Wedstrijdsecretariaat:
Afgelopen seizoen moest Steffi haar taken wegens enorme drukte overdragen aan Bert Booltink. Hoe fijn dat hij dit op wilde pakken op zo korte termijn. Vanaf augustus 2017 is deze taak overgenomen door Henja van Dinter. De communicatie met de beheerders is prima. Van belang is dat er niet via de beheerder haldelen worden gereserveerd (enkele keer voorgevallen afgelopen seizoen). Het beste is dat alle reserveringen via Henja van Dinter verlopen, aangezien zij dit dan kan bijhouden/controleren in het reserveringsoverzicht dat zij elke keer van de Gemeente ontvangt.
Bij wedstrijdverplaatsingen het liefst 2 alternatieve data, tijden en een argument van verplaatsing doorgeven.
Trainers proberen tijdig de trainingen af te zeggen. Dit moet 4 weken van tevoren. Verbeteringen kunnen worden gevonden in vooruit denken en communicatie. Vooruitdenken bijv. wanneer zijn er toetsweken, uitwisselingsweken, sinterklaas-, kerst- of andere vieringen, waardoor een heel team niet kan trainen of trainingen samen gevoegd kunnen worden. Communicatie is bijv. dat externe trainers of trainers die de taal niet machtig zijn dit persoonlijk te zeggen. Zij krijgen vaak de algemene mail niet mee. In principe wordt er in de vakanties niet getraind. Wil men toch trainen dan moet dit doorgegeven worden aan Henja.
Het wedstrijdschema is nu bekend en het definitieve verhuurplan van de hal is ook bekend. Wedstrijdschema kan nog veranderen door wedstrijden, die op later moment verzet worden ivm tekort aan speler/speelsters tgv vakantie of andere oorzaken. Prettig om zaalwacht op de hoogte te stellen, beheerder en kantine wanneer de eerste spelende teams uitvallen, waardoor later gestart gaat worden.
Het indelen van de teams en overleg met de NeVoBo wordt nog wel door Bert Booltink gedaan.

Scheidsrechterzaken:
• Voor seizoen 2016-2017 stonden er 11 scheidsrechters op papier, waarvan er in principe 7 echt beschikbaar waren.
• Henk Voortman is de regioscheidsrechter namens Boemerang.
• Zoals elk jaar aandacht besteed aan Week van de Scheidsrechter.
• Aan het einde van het seizoen zijn de leden op de hoogte gesteld dat bij de indeling van de scheidsrechters de naam van het team wordt vermeld. Het team moet in onderling overleg twee scheidsrechters leveren. Naar aanleiding hiervan hebben zich weer een aantal mensen gemeld die de online cursus willen doen. Henja van Dinter heeft begin vorig seizoen onder de A jeugd actief geworven. Verder zou het fijn zijn als elk lid het spelregelbewijs zou halen. Bij sommige takken van sport al verplicht. Spelregelbewijs mag tot en met 3e klasse fluiten, online scheidsrechterscursus geeft recht om tot en met 2e klasse te fluiten.
• Het rond krijgen van het schema voor de wedstrijden wordt steeds moeilijker. Dit betekent dat er steeds meer een beroep zal worden gedaan op de teams zelf om te fluiten. We overleggen nog hoe we dit probleem effectief aan kunnen gaan pakken. Ideeën zijn altijd welkom.

Ledenadministratie:
Alle leden wil ik nogmaals dringend verzoeken hun (nieuwe) mailadres aan de ledenadministratie door te geven. Jeugdleden kunnen ook hun eigen mailadres doorgeven naast dat van hun ouders.
Samen hebben we er voor gekozen ons clubblad op te heffen en op de hoogte te worden gehouden via de website en via mail. Dus denk ook aan Boemerang als je mailadres wijzigt.
Sinds dit seizoen was het niet meer nodig dat er gevlagd werd bij dames 1. Elk team werd nu wel ingedeeld bij het tellen bij wedstrijden van dames 1. Dit verliep nog niet altijd vlekkeloos.
Vanaf komend seizoen dienen alle wedstrijden digitaal geteld te worden. Het afgelopen seizoen hebben we bijna alle wedstrijden al digitaal geteld en dit heeft weinig of geen problemen opgeleverd. Er zijn hiervoor op dit moment voldoende laptops aanwezig.
Jammer is het dat aan het einde van het seizoen nog steeds niet alle pasjes ingeleverd worden. Maar ik geef de moed nog niet op. Ooit komt dit goed, net als het aanleveren van gewijzigde mailadressen en het op tijd inleveren van een nieuwe pasfoto.

Kleding en materiaal
Afgelopen seizoen heeft Boemerang mee gedaan aan een spaaractie voor lokale verenigingen bij de Jumbo. Dit heeft ons 695 euro opgebracht. Wij hebben hiervoor 10 nieuwe ballen gekocht en een verzorgingstas, die tevens de nieuwe wedstrijd/EHBO tas wordt.
I.o.m. met de beheerder van de Pickerhal hebben wij nu een nieuwe indeling van kasten en in de oude hal er een extra kast bij gekregen. Alle sloten zijn vervangen en hebben allemaal het zelfde slot gekregen. Alle sleutels 23, 24 en 35 moeten zo snel mogelijk ingeleverd worden bij kleding en materiaal beheer.
Tot mijn verbazing missen wij erg veel ballen uit de ballenkasten (ongeveer 15 ballen) dit zijn allemaal vrij nieuwe ballen van de afgelopen 4/5 jaar. Wij hebben 15 ballen af moeten schrijven. Er wordt erg slordig met de ballen om gegaan. Wees hier met zijn allen alert op. Dit heeft als gevolg dat er nu geen nieuwe ballen worden aangeschaft. Voor de CMV zijn palen en netten aanwezig zodat de zaalwachten CMV velden kunnen opbouwen. De elektrische ballenpomp is afgeschreven en kan niet meer gerepareerd worden.
Er zijn 10 wedstrijdshirts extra aangeschaft.
PS. Gelukkig zijn alle vermiste ballen er weer. Waar ze vandaan gekomen zijn, is echter een groot raadsel.

Jaarverslag Dames en Heren Recreanten 2016-2017.

Dames recreanten heeft nu 20 dames verdeeld over 3 teams, welke allen aan de recreanten competitie deelnemen. Dit is een daling van 1 persoon t.o.v. vorig seizoen.
Stand van de dames in NeVoBo competitie aan einde seizoen:
D1 poule A
D2 poule C
D3 poule E
Deze 3 teams worden getraind en gecoacht door Henk Voortman.
Evenals vorig jaar waren er ook dit seizoen 13 heren recreanten.
Bij de heren neemt 1 team deel aan de competitie.
Stand van de heren in NeVoBo competitie aan einde seizoen:
H1 poule E
De heren worden getraind en gecoacht door Martin Heutinck.
Gedurende het seizoen zijn er twee vergaderingen geweest waarbij 2 vertegenwoordigers van de dames, 1 vertegenwoordiger van de heren en de trainer van de dames aanwezig waren.
Ook dit jaar heeft vv Boemerang bij de NeVoBo het aanbod neergelegd om 6 avonden, 3velden beschikbaar te stellen voor de recreanten competitie. Deze zijn gehonoreerd.

Dit seizoen is voor de derde keer het Picker Volleybaltoernooi georganiseerd.
Voor het eerst zijn er twee klassen ingevoerd, een recreatieve en een prestatieklasse.
Aan zowel de recreatieve- als de prestatie klasse hebben 9 teams deelgenomen.

Status G volleybal.
Vorig seizoen is in de maand mei een aantal instuifavonden geweest t.a.v. van het G-volleybal.
Verder is er een commissie samengesteld die actief verschillende zorginstellingen van deze doelgroep is gaan bezoeken om het G volleybal nog meer onder de aandacht te brengen.
In oktober 2017 is er opnieuw een inloopavond.
Vv Boemerang zou het erg leuk vinden als het G volleybal later dit seizoen van start kan gaan.

Jaarverslag 2016 Activiteiten

Als met een frisse start de trainingen eind augustus begin september 2016 weer beginnen komt de koekenactie ook direct in zicht. Helaas werd de animo van de leden om “te lopen langs de deuren” met de (Plus) stroopwafels minder, daarom wordt voor het seizoen 2017 gekozen voor een andere aanpak. Immers het bedrag dat ten goede komt aan ieder lid van onze vereniging is te mooi en te makkelijk verdiend om zo maar te laten liggen!
Het programmaboekje bij de thuiswedstrijden van D1 en de poster waren in goede handen en zagen er prima uit.
Ook de pupil van de week kreeg tijdens de thuiswedstrijden de aandacht en….een mooie volleybal.
Aandacht was er ook voor de gehandicaptensport, waarvoor het team van Dames 1 zich hebben ingezet.

Sinterklaas had het te druk om te komen, maar twee Pieternellen waren van de partij tijdens de (CMV) trainingen en hoe leuk was dat! Vol enthousiasme werd er door de Pieternellen meegedaan aan de training en na afloop natuurlijk een leuk cadeautje en wat lekkers, zoals dat hoort als de Goedheiligman jarig is.
En om nog even bij de jeugd en verkleedpartijtjes te blijven …..de vossenjacht voor onze kids was zoals ieder jaar weer een succes.

Twee nieuwe acties die we in 2016 konden bijschrijven:
Een prachtige bonnenactie van (Jumbo) waaraan velen hebben meegedaan en die, met dank aan Dames 5 die de vele bonnen met onmogelijke codes hebben ingeboekt, ons ook ons ook extra euries in de kas opleverde waarvoor we volleyballen en een tas konden kopen. Al met al een mooie meevaller!
En dan was er ook nog de bel actie van de Vriendenloterij waaraan we hebben deelgenomen met dank aan de vele leden die zich lieten inschrijven. Ook deze actie vulde onze kas.
Afgelopen seizoen geen eindfeest, dus misschien maar eens gaan nadenken over een andere opzet ?

Jaarverslag Pr 2016-2017

We zijn seizoen 2016-2017 begonnen met de website te updaten. Het streven is om “het wel en wee” van de vereniging bij te houden en alle activiteiten zo snel mogelijk online te krijgen, zowel op de website als op facebook. Het aanleveren van teksten en foto’s loopt (nog) niet altijd even makkelijk maar dit heeft onze aandacht.

Met het verschijnen van de persberichten in de kranten gaat het super goed!
Bert Dijkhuizen is hiermee zeer actief. Elke zondag neemt hij met dames 1 de wedstrijd door en schrijft hiervan dan gelijk een verslag. Deze worden diezelfde dag verstuurd naar de kranten en online gezet.
Ook is Bert aanwezig bij toernooien, clinics en andere activiteiten van Boemerang ook hier komen verslagen en foto’s van in de krant.

Bij alle thuiswedstrijden van Dames 1 worden er posters verspreid bij onze sponsoren, niet bij alle want niet iedereen wil een poster in zijn etalage.
Verder zijn de posters /flyers van de CMV vernieuwd, deze zijn verspreid op de scholen en ook in de Pickerhal hangt een nieuw exemplaar.

Contacten met de pers lopen via Bert Dijkhuizen.
Berichten en activiteiten voor de website en facebook lopen via Carolien Gierkink.